Offentlig informasjon
 
Altinn Enklere dialog med det offentlige
Altinn - Starte egen bedrift En side som opplyser om det du trenger for å starte din egen bedrift
Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene skal effektivisere, samordne og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter. De driver mange av landets viktigste registre.
Direktoratet for byggkvalitet Byggeregler, informasjon, blanketter
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
EU kommisjonen EUs Internettside
Finansportalen Forbrukerrådet overvåker markedet for deg.
Her får du hjelp til å sammenlikne og flytte på pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer
 Finanstilsynet Finanstilsynet Formålet til Finanstilsynet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder
Flytteportalen Flytteportalen gjør det enklere for deg som flytter å sende en flyttemelding til de du har et kundeforhold til.
Folkehelseinstituttet Folkehelseinformasjon i Norge
Forbruker Europa Det europeiske forbrukernettverket ECC-Net, der Norge er representert ved Forbruker Europa.
Du kan få hjelp av Forbruker Europa ved alle typer tvister knyttet til kjøp av varer og tjenester fra næringsdrivende over landegrensene i EU og Island
Forbrukerrådet  
Gebyrsjekk av din pensjon Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis.
Du bestemmer hvilket pensjonsselskap som skal ta vare på dine pensjonskapitalbevis.
Helsedirektoratet Jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester
  Helsenorge.no Logg inn for å se dine egenandeler, bytte fastlege, bestille Europeisk helsetrygdkort, se oversikt over resepter, melde bivirkninger, se din kjernejournal, og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.
Helsetilsynet Har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid
Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden
Lovdata Stiftelsen Lovdata. Norske lovverk. Ajourføres  fortløpende basert på endringer som vedtas av Stortinget
Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet skal medvirke til en sikker og samfunnsnyttig luftfart
Mattilsynet  
Mine resepter Her finner du en samlet oversikt over dine resepter på legemidler og andre varer. Opplysningene hentes fra reseptformidleren og din kjernejournal, hvor du også kan se logg over bruk.
National
kommunikasjonsmyndighet
Tidl. Post- og teletilsynet. Nkom arbeider for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon i hele landet
NAV Arbeids- og velferdsetaten - NAV. Etaten forvalter ca. en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte med mer
Norge.no Finn frem til kommunal og statlig informasjon. Hele det offentlige Norge på et sted
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat
Politiet Tlf.: 02800, nødummer: 112
Regjeringen.no Informasjon fra regjeringen og departementene
(tidligere Odin)
Reklamestopp Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame
Ruter Informasjon om rutetider for tog, buss og bane i østlandsområdet
Skatteetaten I Skatteetaten jobber over 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet
Skattebetalerforeningen Skattebetalerforeningen
Språkrådet  
Standardiseringen i Norge Standardiseringen i Norge består av fem organisasjoner. Ett salgs- og markedsføringsselskap, ett IT-selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder.
Statens vegvesen  
Statistisk sentralbyrå Offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876
Stortinget Informasjon fra Stortinget
Tollvesenet Tolletaten er en etat under Finansdepartementet
Velg ekte.no En opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning
Veterinærinstituttet Oppgavene er forskning, overvåking, rådgiving og forutseende beredskap på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, fiske- og skjellhelse.
  VY Tidligere NSB

Oppdatert 01.01.2024